قاصدک و کفشدوزک
شیفتگان پرواز را میلی به خزیدن نیست ! شاید آنان که پرواز را می آموزند زمینی بودن را بر نمی تابند
قالب وبلاگ
» ۱۳٩٥/۱٠/۸ :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» خدا اومد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٦
» ۱۳٩٤/٦/۱٥ :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» ۱۳٩٤/۳/٦ :: ۱۳٩٤/۳/٦
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٠ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» باز هم عزیزی رفت :: ۱۳٩۳/٦/٢٥
» سید علی صالحی :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» نوروز خجسته باد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» سید علی صالحی :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» تقدیر و تقصیر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» سید علی صالحی :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» ۱۳٩٢/٦/۱٧ :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» حسین پناهی :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» ۱۳٩٢/۱/٢۸ :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» امروز تولدمه :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» یکی شدن :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» ۱۳٩٢/۱/۱۸ :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» سید علی صالحی (کتاب کهنه) :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» آهنگ رستاک !! :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» حمید مصدق :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» بچگیام کو ؟؟!! :: ۱۳٩۱/۸/٦
» سید علی صالحی ( تظاهر ) :: ۱۳٩۱/۸/٢
» سید علی صالحی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» تولد :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» وبلاگ امیرحسن :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» ۱۳٩۱/٧/۸ :: ۱۳٩۱/٧/۸
» ۱۳٩۱/٥/٢٦ :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» ساغر :: ۱۳٩۱/٥/٢
» ۱۳٩۱/٤/٢۱ :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سید علی صالحی :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» شب آرزوها ( کی واسه من آرزو کرد) :: ۱۳٩۱/۳/٦
» ۱۳٩۱/۳/۱ :: ۱۳٩۱/۳/۱
» ۱۳٩۱/٢/٢۳ :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» ۱۳٩۱/٢/٧ :: ۱۳٩۱/٢/٧
» و اما ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۳ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» dadashi .s.dz :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» اسپندگان یا سپندارمذگان :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» چرا من ؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» sd.z dadashi :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» خدا جون بــــــــــــــــــــــارووووووووووووووووووووووووووووووووووووون :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» خدا جون مث همیشه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» ۱۳٩٠/٩/٢٩ :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» s.dz dadashi :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» تولدت مبارک :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» سید علی صالحی :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» بارون خوبه ... :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» من لیاقت شاد بودن رو دارم :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» سنگنوردی و آرامش درونیم :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» تولد ساغر :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» زاد روز پدرمان کوروش بزرگ مبارک :: ۱۳٩٠/۸/٧
» بهترین دوست :: ۱۳٩٠/۸/٥
» خونه متروکه :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» کی بارون میاد :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» خبر بد :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» سهراب سپهری :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» S.dz :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: ۱۳٩٠/٧/٧
» ۱۳٩٠/٧/٥ :: ۱۳٩٠/٧/٥
» دکتر شریعتی :: ۱۳٩٠/٧/٤
» ترشو شیرین :: ۱۳٩٠/٧/۳
» پاییز :: ۱۳٩٠/٧/٢
» دفتر 60 برگ و کفشدوزک :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» زیادم تنها نیستم :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» داداش سینا :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» عیدتون مبارک :: ۱۳٩٠/٦/۸
» ترس :: ۱۳٩٠/٦/۳
» حمید مصدق :: ۱۳٩٠/٦/٢
» تسلیت قلب صبورم :: ۱۳٩٠/٦/۱
» ورزش :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» دل :: ۱۳٩٠/٥/٢٧
» می خوام شاد باشم :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» اگه بارون بگیره دلم آروم میگیره :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» صبر خدا :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» صالحی ری را :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» (سید علی صالحی ) 6 :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» یادآوری خاطرات باعث آرامش میشه :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» همای مستان :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» بنویسم :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» پشیمون :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» از هر چه بودن حالای ما (سید علی صالحی ) :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» انجمن شعر :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» مدرسه :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» آزمون :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» خدا با ماست :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» بی تو من زنده نمانم :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» تولدت مبارک :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» دلتنگی های پشت سر هم :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» سر گذشت ( سهراب سپهری ) :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» همه با هم :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» خدایا باروووووووووووووووووووووووون :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» همای ( کعبه ) :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» پروین اعتصامی ( همای مستان ) :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» سوژه های خنده : :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» آیا کسی مرا ... :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» بیشتر دخترا بخونن :: ۱۳٩٠/٥/۸
» جهان :: ۱۳٩٠/٥/۸
» دیر شد :: ۱۳٩٠/٥/۸
» مامان عزیزم :: ۱۳٩٠/٥/٦
» قاصدک :: ۱۳٩٠/٥/٦
» فرصت :: ۱۳٩٠/٥/٦
» قیصر امین پور :: ۱۳٩٠/٥/٦
» سید علی صالحی :: ۱۳٩٠/٥/٦
» دغدغه :: ۱۳٩٠/٥/٦
» اوف کنکوره :: ۱۳٩٠/٥/٦
» سردرگم :: ۱۳٩٠/٥/٤
» زمان :: ۱۳٩٠/٥/۳
» خدایا :: ۱۳٩٠/٥/۱
» دلتنگ نوشتن :: ۱۳٩٠/٥/۱
» باروووووووووووووووووووووون ببار :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» روز پدر :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» نیاز :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» سید علی صالحی :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» سید علی صالحی :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» ۱۳٩٠/۳/٢ :: ۱۳٩٠/۳/٢
» سید علی صاحی :: ۱۳٩٠/۳/٢
» سنگوردی :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» خدا د قلب انسانهاست :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» ۱۳٩٠/٢/٢٩ :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» ۱۳٩٠/۱/٢٧ :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» نگار :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» شعرهای ستایش :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» کفشدوزک :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» ۱۳٩٠/۱/٧ :: ۱۳٩٠/۱/٧
» رویای کودکی :: ۱۳٩٠/۱/٢
» 892 :: ۱۳٩٠/۱/٢
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» بهار :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» بارون :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» بارون :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» دلتنگی های آخر سال :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» فروغ میگه :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» رویای ناتمام :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

من بارون دوس دارم ! تنها چیزی که آرومم می کنه بارونه ... کی بارون میاد ...؟؟؟
نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب