خداوندا سپاس

مادرم را سپاس

روح پاک پدرم را سپاس

استادم را سپاس

خواهرانم را سپاس

 برادرانم را سپاس

دوستانم را سپاس

باران را سپاس

اشکهایم را سپاس

خندهایم را سپاس

این لحظه را سپاس

با هم بودنمان را سپاس

خوشبختی مان را سپاس

پاکیمان را سپاس

خداوندا سپاس برای قدرتم

خداوندا آرامشی  عطا فرما

تا بپذیریم آنچه را تغییر نایافتنی است

شهامتی  ده تا بپذیریم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

زندگی شاید همین باشد

چشمان مادرم محبت خواهرانم عشق به برادرانم و... آغوش  خدا

 

چقد خوبه که با این همه غصه

با این همه غم

با این همه دلتنگی

با این همه سختی

با این همه تنهایی

با این همه دغدغه

با این همه بدی که دیدم و گذشتم

با این همه ترسی که خیلی وقتا احساسش کردم

با این همه این همه ...

بازم می خندم

بازم خوشحال میشم و می تونم همه رو خوشحال کنم

بازم میتونم دوس داشته باشم

می تونم اعتماد کنم

می تونم بخشم

خدا جون من خیلی خوشبختم

 

 

 

/ 1 نظر / 49 بازدید