کفشدوزک

من در ژرفناک تاریک زمین

فنا را تجربه کردم و تو از بلندای آسمان آمدی

و دلم را به پیاله نشاط مهمان کردی

از کفشدوزک ها بپرس که بدانی پیش ازتو

چه بی حسی عجیبی را تجربه می کردم

و تو رادر شب پایان ناپذیریم ،

با «آه» چه سخت مرور می کردم

هراسان مرگ را از تنم برهان

ای آوای غم شکن حیات...

                                             

/ 0 نظر / 3 بازدید